csgo目前刀的所有种类(主要方便新手对比购买)

不习惯用第三平台,steam市场切着看又比较麻烦,感兴趣就顺手做了一个方便对比刀型的图。

对嫌麻烦的选择恐惧症比较友好,存图之后自己圈一圈缩小选择范围就👌了

因为只限于对比刀型就随便选了比较直观的配色

------------------------凑字----------------------------------------------------------------------------

19种


88hash xocsgo
88hash xocsgo